Trung Tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3c: Nâng cấp láng nhựa đường thi công kết hợp quản lý.

Trung Tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3c: Nâng cấp láng nhựa đường thi công kết hợp quản lý. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính).SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        BÌNH THUẬN                                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
TRUNG TÂM QLDA VÀ TVXD
  CÔNG TRÌNH NN VÀ PTNT
 Số:   353 /TTQLDA-KHTC                                                       Hàm Thắng, ngày 21  tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên bên mời thầu: Trung Tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận.
 – Tên gói thầu: Gói thầu số 3c: Nâng cấp láng nhựa đường thi công kết hợp quản lý
 – Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước sông Móng.
 – Nguồn vốn: Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
 – Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước
 – Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ  08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính).
 – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Km 1700 QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (Điện thoại: 062.3839174, Fax: 062.3839174).
 – Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000,0 (Một triệu đồng chẳn).
 – Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Km 1700 QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
 – Thời điểm đóng thầu: Đóng thầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2010.
 – Bảo đảm dự thầu: 350.000.000,0 (Ba trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng). Bảo đảm dự  thầu bằng chứng thư  bảo đảm của Ngân hàng.
 – Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 11 năm 2010, tại: Km 1700 QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Trung Tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên ./.

 Nơi nhận:                                                                                                      
KT.GIÁM ĐỐC
  – Như trên;                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC
  – Sở NN và PTNT (để b/cáo);
  – Sở KH-ĐT (để b/cáo);
  – P.TĐ, KH-QLTC, TV;
                                                                                  Vũ Chí Nam
  – Lưu TC-HC; Kh 09b