Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp 400 tấn gạo cứu trợ cho 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp 400 tấn gạo cứu trợ cho 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/10/2010 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 08/11/2010 (Trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: Hồi 10 giờ 00 phút ngày 08/11/2010.      TRUNG ƯƠNG HỘI                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:        /TƯHCTĐ-TB        
                                                                       Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Cơ quan mời thầu: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
– Tên gói thầu: Cung cấp 400 tấn gạo cứu trợ cho 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình
– Tên dự án: Dự án cứu trợ các tỉnh bị thiệt hại bởi mưa lũ tháng 10 năm 2010.
– Nguồn vốn: Nguồn vận động, quyên góp trong nước ủng hộ đồng bào bị mưa lũ tháng 10/2010 của Trung ương Hội và ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thành.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/10/2010 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 08/11/2010 (Trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng 101, Văn phòng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
– Địa chỉ: Số 82 Nguyễn Du, Hà Nội, điện thoại: 04.3.822.4030/ máy lẻ 101, Fax: 04.3.942.4285
– Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng/bộ/gói thầu.
– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng 101, Văn phòng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
– Thời điểm đóng thầu: Hồi 10 giờ 00 phút ngày 08/11/2010.
– Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: năm mươi triệu đồng Việt Nam).
– Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh dự thầu do một ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
          Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 08 tháng 11 năm 2010, tại Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 82 Nguyễn Du – quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội.
         Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:                                                                      KT. CHỦ TỊCH
– Như trên (bản Fax);                                          PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ
– Các đ/c Thường trực (để c/đ);
– Lưu: VT, CTXH, TCKT.
                                  
                                                                                     Đoàn Văn Thái