Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo mời thầu Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, thuộc công trình “Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Nam Sông Hương”

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo mời thầu Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, thuộc công trình “Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Nam Sông Hương”. Thời gian bán HSMT: Từ 07 giờ 30 phút ngày 08/11/2010 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 23/11/2010 (Trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: Lúc 9 giờ 00 phút ngày 23/11/2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.
– Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, thuộc công trình “Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Nam Sông Hương”.
– Tên dự án: Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Nam Sông Hương.
– Nguồn vốn: Vốn KHCB Tổng công ty Điện lực miền Trung.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT: Từ 07 giờ 30 phút ngày 08/11/2010 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 23/11/2010 (Trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý Đầu tư – Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.
Địa chỉ      : 102 Nguyễn Huệ – Thành phố Huế.
Điện thoại : 054 – 2210 339; Fax: 054 – 2220 330.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ/gói thầu.
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý Đầu tư – Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.  
– Thời điểm đóng thầu: Lúc 9 giờ 00 phút ngày 23/11/2010.
– Bảo đảm dự thầu: 50.000.000,00 Đồng Việt Nam (Bằng chữ: năm mươi triệu đồng Việt Nam).
Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc bảo đảm do một ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 11 năm 2010, tại văn phòng Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.
Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


                                                                                   GIÁM ĐỐC
 Nơi nhận:
– Như trên (bản Fax);
– Lưu VP, QLĐT.                                       
                                                                                   PHAN VINH