Cục Thuế tỉnh Gia Lai có kế họach tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu Xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Hạng mục: Xây dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ

Cục Thuế tỉnh Gia Lai có kế họach tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu Xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Hạng mục: Xây dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ. Thời gian bán bộ hồ sơ mời thầu từ 8 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2010, đến trước thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2010 (Trong giờ làm việc hành chính).      TỔNG CỤC THUẾ                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH GIA LAI                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         Pleiku, ngày  26  tháng  10 năm 2010.

   THÔNG BÁO MỜI THẦU
 
Cục Thuế tỉnh Gia Lai có kế họach tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu Xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Hạng mục: Xây dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước .
Địa điểm xây dựng :  71B Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn xây dựng cơ bản Tổng cục thuế cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn chi hổ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.
Cục Thuế tỉnh Gia Lai mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai. (Địa chỉ: 71 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 0593872330, Fax: 0593823823) và mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam) tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai.
Thời gian bán bộ hồ sơ mời thầu từ 8 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2010, đến trước thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2010 (Trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải được kèm theo 01 bảo đảm dự thầu có trị giá 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng chẵn) dưới hình thức tiền mặt hoặc bảo lãnh của một Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam và phải được chuyển đến Cục Thuế tỉnh Gia Lai chậm nhất là trước. 9 giờ, ngày 26 tháng 11 năm 2010 (Thời gian đóng thầu).
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30′, ngày 26 tháng 11 năm 2010 tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai, 71 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Cục Thuế tỉnh Gia Lai kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                             CỤC TRƯỞNG

                                  

                                                                             Đoàn Khánh Vân