Trung tâm THVN tại Phú Yên thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị lẻ năm 2010

Trung tâm THVN tại Phú Yên thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị lẻ năm 2010. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2010 đến trước 9 giờ, ngày06 tháng 12 năm 2010. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm THVN tại Phú Yên
– Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị lẻ năm 2010
– Nguồn vốn: Trong kế hoạch chi thường xuyên năm 2010
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2010 đến trước 9 giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2010.
– Địa điểm bán HSMT, nhận HSDT: Trung tâm THVN tại Phú Yên, số:  81 Lê Trung Kiên. Tp.Tuy Hoà, Phú Yên.
Điện thoại: 057.3811377              Fax: 057.3825682
– Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đồng
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2010.
          HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2010, tại Trung tâm THVN tại Phú Yên.
           Trung tâm THVN tại Phú Yên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
 
                                                                   Tp.Tuy Hoà, ngày 02 tháng 11 năm 2010
                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                          ĐẶNG QUANG THÀNH