Mời đấu thầu Trang thiết bị văn phòng, đồ chơi, giường ngủ, bếp ăn học sinh bán trú cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Tây Giang

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tây Giang có kế hoạch tổ chức đấu thầu, gói thầu mua sắm Trang thiết bị văn phòng, đồ chơi, giường ngủ, bếp ăn học sinh bán trú cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Thời gian phát hành HSMT từ 8h00 ngày 28/10/2010 đến trước 16h00 ngày 04/11/2010 (trong giờ hành chính)  UBND HUYỆN TÂY GIANG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 678/TMT-GD&ĐT
Tây Giang, ngày 28 tháng10 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tây Giang (Chủ đầu tư) có kế hoạch tổ chức đấu thầu, gói thầu mua sắm Trang thiết bị văn phòng, đồ chơi, giường ngủ, bếp ăn học sinh bán trú cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tây Giang kính mời các Công ty cung ứng Trang thiết bị văn phòng, đồ chơi, giường ngủ, bếp ăn học sinh bán trú trong nước có đủ điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu trên có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết tại Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tây Giang. (Người được cử đến phải có giấy thiệu của đơn vị tham gia mua hồ sơ dự thầu)
Địa chỉ: Phòng GD&ĐT huyện Tây Giang (xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam).
Điện thoại: 0510 3796403
Thời gian phát hành HSMT từ 8h00 ngày 28/10/2010 đến trước 16h00 ngày 04/11/2010 (trong giờ hành chính)
Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tây Giang chậm nhất là trước 7h30 ngày 05/11/2010.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 05/11/2010 tại Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tây Giang.
Phòng GD&ĐT huyện Tây Giang kính mời các công ty nộp HSDT đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

TRƯỞNG PHÒNG

Huỳnh Kim Tín