Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu xây dựng công trình: Nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu xây dựng công trình: Nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ: 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2010 đến 08 giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2010.    UBND HUYỆN IA PA                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BQL CÁC DA ĐT & XDCB                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:         /TB-BQL
                                                             Ia Pa, ngày 27 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

        Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu xây dựng công trình: Nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, sử dụng nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
         Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đăng ký tham gia đấu thầu.
        Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ: 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2010 đến 08 giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2010.
         Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
        Địa chỉ: 04 Quang Trung, TT huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
        Tel: 059 3655.090
        Fax: 059 3655.089
        Email: bqlda_iapa@yahoo.com.vn
        Chi phí mua Hồ sơ mời thầu là:1.000.000 đồng/bộ.  
           (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)
      Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
      Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2010.
       Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc: 8 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2010 tại Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
       Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa kính mời đại diện các nhà thầu quan tâm mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:                                                                 PHÓ TRƯỞNG BAN
– Như trên;
– Lưu: VT.


                                                                                NGUYỄN CƯỜNG