Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Đông Sài Gòn có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu: “cung cấp lắp đặt thiết bị hội trường” cho trụ sở làm việc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Đông Sài Gòn

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Đông Sài Gòn có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu: cung cấp lắp đặt thiết bị hội trường” cho trụ sở làm việc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Đông Sài Gòn. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ ngày 05/11/2010 đến 08 giờ ngày 15/11/2010. Thời gian mở thầu: hồ sơ mở thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/11/2010 tại NHNo & PTNT Đông Sài Gòn.   NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN                                                 ———————–
———                                                 TP.Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng 11 năm 2010
Số :         /NHNo-ĐSG-TB

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


A.THÔNG TIN CHUNG.
1.Tên cơ quan: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Đông Sài Gòn
Địa chỉ : 09 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2 TP.HCM
Điện thoại: 08.37403300         Fax : 08.37415171
2.Tên dự án: mua sắm mới Tài Sản của đơn vị năm 2010
3.Tên chủ dự án: Ngân hàng nông nghiệp&PTNT Đông Sài Gòn
4.Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: cung cấp máy điều hoà.
5.Nguồn vốn: của Ngân hàng nông nghiệp & PTNT Việt Nam
6.Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Đông Sài Gòn có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu: cung cấp lắp đặt thiết bị hội trường” cho trụ sở làm việc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Đông Sài Gòn.
Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hoá nêu trên tham dự.
Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại Phòng hành chính nhân sự chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp & PTNT Đông Sài Gòn số 09 Trần não, Phường Bình An Quận 2, TP.HCM.
Lệ phí không hoàn lại của hồ sơ mời thầu là: 1.000.000đ(Một triệu đồng)
Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ ngày 05/11/2010  đến 08 giờ ngày 15/11/2010.
Thời gian mở thầu: hồ sơ mở thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/11/2010 tại NHNo & PTNT Đông Sài Gòn.
Điện thoại: 08.37403300   Fax : 08.37415171
Sau 5 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này, chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT Đông Sài Gòn sẽ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT Đông Sài Gòn số 09 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2 TP.HCM.
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP &PTNT ĐÔNG SÀI GÒN
GIÁM ĐỐC

Cao Văn Quyển