Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu: Đường liên xã phía Đông cầu Bến Mộng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước.

Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu: Đường liên xã phía Đông cầu Bến Mộng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước. Thời gian bán HSMT: Từ: 08 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2010 đến trước 08 giờ, ngày 10 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa.
– Tên gói thầu: Đường liên xã phía Đông cầu Bến Mộng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước.
– Tên dự án: Đường liên xã phía Đông cầu Bến Mộng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước.
– Nguồn vốn: Vốn Chương trình tín dụng JICA (SPL V) 15,00 tỷ đồng (mỗi gói thầu xây lắp 7,5 tỷ đông), còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT: Từ: 08 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2010 đến trước 08 giờ, ngày 10 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa.
* Địa chỉ: Số 04 Quang Trung – TT huyện Ia Pa – tỉnh Gia Lai.
* Điện thoại: 059 3655.090        Fax: 059 3655.089
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
– Địa điểm nhận HSDT: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 10 tháng 12 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu:
* Gói thầu xây lắp số 01: Với số tiền là: 140.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng Việt Nam);
* Gói thầu xây lắp số 02: Với số tiền là: 120.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng Việt Nam).
              Bằng tiền mặt hoặc bảo đảm Ngân hàng và phải được gửi đến Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa theo địa chỉ nêu trên chậm nhất là trước 08 giờ (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
HSDT sẽ được mở công khai:
         * Gói thầu xây lắp số 01: Vào lúc 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 12 năm 2010;
         * Gói thầu xây lắp số 02: Vào lúc 10 giờ (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 12 năm 2010.
            Tại Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                             Ia Pa, ngày 03 tháng 11 năm 2010
                             
                                                                    BQL CÁC DA ĐT&XDCB HUYỆN IA PA
                                                                                    PHÓ TRƯỞNG BAN