Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước thông báo mời thầu gói thầu: Cổng-hàng rào-Nhà bảo vệ, Nhà xe, Nhà ăn phường đội, Sân vườn, Hệ thống thoát nước UBND phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước thông báo mời thầu gói thầu: Cổng-hàng rào-Nhà bảo vệ, Nhà xe, Nhà ăn phường đội, Sân vườn, Hệ thống thoát nước UBND phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 25 tháng 10 năm 2010 đến trước 14 giờ, ngày 05 tháng 11 năm 2010. HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 05 tháng 11 Năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU


A.Thông tin chung:
1.Tên cơ quan: Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
– Địa chỉ: Đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
– Điện thoại: 0651.3879.139/fax: 06513879.139
2.Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc; Cổng-hàng rào-Nhà bảo vệ, Nhà xe, Nhà ăn phường đội, Sân vườn, Hệ thống thoát nước UBND phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
3. Loại dự án: Dự án nhóm C
4.Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài.
5.Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cổng-hàng rào-Nhà bảo vệ, Nhà xe, Nhà ăn phường đội, Sân vườn, Hệ thống thoát nước UBND phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án thị xã  Đồng Xoài.
– Tên gói thầu: Cổng-hàng rào-Nhà bảo vệ, Nhà xe, Nhà ăn phường đội, Sân vườn, Hệ thống thoát nước UBND phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
– Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.
-Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 25 tháng 10 năm 2010 đến trước 14 giờ, ngày 05 tháng 11 năm 2010.
– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, Đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Điện thoại: 0651.3879.139/fax: 0651.3879.139.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ tiếp nhận HSDT: Văn phòng Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, Đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Điện thoại: 0651.3879.139/fax: 06513879.139.
– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút  ngày 05/11/2010.
– Bảo đảm dự thầu: 27.000.000 đồng ( Hai mươi bảy triệu đồng chẳn).
– Đồng tiền sử dụng bảo lãnh dự thầu: VNĐ (đồng Việt Nam)
– Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt, Bảo đảm dự thầu bằng Ngân hàng hoăc tổ chức tài chính có tư cách pháp nhân.
HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 05 tháng 11 Năm 2010, tại Văn phòng Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, Đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Điện thoại: 0651.3879.139/fax: 06513879.139.
Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đồng Xoài,  ngày 14 tháng 10 năm 2010
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỊ XÃ
ĐỒNG XOÀI