Đấu thầu gói thầu Mua sắm cọc ống thép phục vụ công trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cảng PVGAS Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm cọc ống thép phục vụ công trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án nâng cấp công suất cảng PVGAS Vũng Tàu”. Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2010 đến trước 16 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: 16 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU


A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)
– Địa chỉ: 35D, Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu
– Điện thoại: 064.3834784            Fax: 064.3839925
2. Tên dự án: Nâng cấp công suất Cảng PVGAS Vũng tàu
3.Tên chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty TNHH 1      thành viên – Công ty Chế biến khí Vũng Tàu.
4. Tên gói thầu: Mua sắm cọc ống thép phục vụ công trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án nâng cấp công suất cảng  PVGAS Vũng Tàu
5. Giá gói thầu tạm tính: 30 tỷ VND
B. Nội dung thông báo mời thầu

                                                       THÔNG BÁO MỜI THẦU


Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu: “Mua sắm cọc ống thép phục vụ công trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án nâng cấp công suất cảng PVGAS Vũng Tàu” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, sử dụng nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của PVGAS.
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí mời tất cả các Nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu tới tham gia đấu thầu cho gói thầu này.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua Hồ sơ mời thầu tại:
Phòng Vật tư Thiết bị của PVC-IC
Địa chỉ: 35D, Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3834784/210            Fax: 064.3597207
Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2010 đến trước 16 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 16 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2010.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 16 giờ 30 (giờ Việt nam), ngày 07 tháng 12 năm 2010.
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận:                                                                                        PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Như trên.

P.KTKH, P.KTSX, P.TT (để phối hợp)
Lưu VT, VTTB, ntml (06)

HÀ QUỐC HẢI