Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng tổ chức đấu thầu mua thuốc điều trị, hoá chất và vật tư y tế tiêu hao cung ứng cho Trung tâm y tế huyện và các trạm Y tế xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2011

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng tổ chức đấu thầu mua thuốc điều trị, hoá chất và vật tư y tế tiêu hao cung ứng cho Trung tâm y tế huyện và các trạm Y tế xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2011. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2010 đến trước 14 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2010 ( trong giờ hành chính). Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2010 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

           Căn cứ Quyết định số: 1230/QĐHC – CTUBND ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh,  về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế công lập, năm 2011.                                  
          Căn cứ Quyết định số: 127/QĐ-SYT ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Sở Y tế, về việc Phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu cung ứng hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập , tỉnh Sóc Trăng, năm 2011.
          Căn cứ vào Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009, về việc hướng dẫn thi hành Luật đáu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
           Trung tâm Y tế huyện Châu Thành  tổ chức đấu thầu các gói thầu về mua thuốc điều trị, hoá chất và vật tư y tế tiêu hao cung ứng cho Trung tâm y tế huyện  và  các trạm Y tế xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2011;gồm các gói thầu sau :

STT

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá trị đảm bảo dự thầu (VNĐ)

Giá bán HSMT (VNĐ)

1

Gói thầu số 1

Kháng sinh

18.000.000

1.000.000

2

Gói thầu số 2

Hạ nhiệt, giảm đau, vitamin

18.000.000

1.000.000

3

Gói thầu số 3

Nhóm khác

17.000.000

1.000.000

4

Gói thầu số 4

Thành phẩm đông dược

4.500.000

1.000.000

5

Gói thầu số 5

Hoá chất, vật tư y tế

7.500.000

1.000.000


          – Theo hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo từng mặt hàng.
         – Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp Y tế
           Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên.
           – Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH
Địa chỉ: ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
              Điện thoại: 0793.834622                    ; Fax: 0793.834622

               Các nhà thầu tham dự sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá không hoàn lại 1.000.000 đồng tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
          Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 12  tháng 11 năm 2010 đến trước 14 giờ, ngày 28  tháng 11 năm 2010 ( trong giờ hành chính)
          Hồ sơ dự thầu phải kèm theo Giấy Bảo đảm dự thầu do một Ngân hàng hợp pháp phát hành hoặc tiền mặt và phải được gửi đến phòng kế toán TTYT huyện Châu Thành chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2010.
         Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ, ngày 28  tháng 11 năm 2010  tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
         Trung tâm Y tế huyện Châu Thành kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                Trân trọng kính chào.
                                                                                         
                                                                                                                       GIÁM ĐỐC
Nơi nhận :
-Như trên
-Lưu :PHC, KD . 
                                            
                                                                                                                   BS Nguyễn Anh Tới