Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm bổ sung lưu điện cho máy chụp cắt lớp CT. Scanner của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu năm 2010

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm bổ sung lưu điện cho máy chụp cắt lớp CT. Scanner của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu năm 2010. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2010 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11.năm 2010 trong giờ hành chính. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 25/11 /2010

                     THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu
– Địa chỉ: Phường Đoàn Kết – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu
– Điện thoại: 02313875185    Fax: 02313790832
2. Tên dự án: Dự án Mua sắm bổ sung thiết bị lưu điện cho máy CT. Scanner của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B
4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm bổ sung lưu điện cho máy chụp cắt lớp CT. Scanner của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu năm 2010
6. Giá gói thầu: 1.187.000.000 đồng
B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu
– Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm bổ sung lưu điện cho máy chụp cắt lớp CT. Scanner của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu năm 2010.
– Tên dự án: Dự án đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị công trình: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.
– Nguồn vốn: Đầu tư bằng nguồn vốn từ nguồn kinh phí đã giao cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Lai Châu.
– Hình thức đầu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2010 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11.năm 2010 trong giờ hành chính.
– Địa điểm bán HSMT: Phòng hành chính Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu điện thoại: 02313875185     Fax: 02313790832.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng hành chính Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu;
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 25/11 /2010.
– Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng (Ba mươi năm triệu đồng chẵn). VNĐ bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân hàng.
– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút ngày 25/11 /2010 tại hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu
    Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                             Lai Châu, ngày  11  tháng 11  năm 2010
                                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                 Bùi Tiến Thanh