Cục Thuế tỉnh Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Chư Sê, tỉnh Gia La Hạng mục: Nhà làm việc và các hạng mục phụ

Cục Thuế tỉnh Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Chư Sê, tỉnh Gia La Hạng mục: Nhà làm việc và các hạng mục phụ. Thời gian bán bộ hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00’, ngày 15 tháng 11 năm 2010, đến trước thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2010 (Trong giờ làm việc hành chính). Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30′, ngày 15 tháng 12 năm 2010 tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai, 71 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.      TỔNG CỤC THUẾ                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH GIA LAI                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                             Pleiku, ngày 10 tháng 11 năm 2010.

   THÔNG BÁO MỜI THẦU

      Cục Thuế tỉnh Gia Lai có kế họach tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu Xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
       Hạng mục: Nhà làm việc và các hạng mục phụ
       Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước .
       Địa điểm xây dựng :  Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
       Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn xây dựng cơ bản Tổng cục thuế cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn chi hổ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.
       Cục Thuế tỉnh Gia Lai mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
       Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai. (Địa chỉ: 71 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 0593872330, Fax: 0593823823) và mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam) tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai.
        Thời gian bán bộ hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00’, ngày 15 tháng 11 năm 2010, đến trước thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2010 (Trong giờ làm việc hành chính).
        Hồ sơ dự thầu phải được kèm theo 01 bảo đảm dự thầu có trị giá 120.000.000 đồng (Bảy mười triệu đồng chẵn) dưới hình thức tiền mặt hoặc bảo lãnh của một Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam và phải được chuyển đến Cục Thuế tỉnh Gia Lai chậm nhất là trước. 9 giờ 00’, ngày 15 tháng 12 năm 2010 (Thời gian đóng thầu).
        Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30′, ngày 15 tháng 12 năm 2010 tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai, 71 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
        Cục Thuế tỉnh Gia Lai kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                                                                                      CỤC TRƯỞNG

                                   

                                                                                                                                     Đoàn Khánh Vân