Ban Quản lý Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết (PMU.Bình Thuận) thông báo mời thầu 02 gói thầu: Gói thầu số 11: Các kênh cấp II, III (khu vực giữa kênh Đ8 và đường đi Đại Ninh), Gói thầu số 12: Các kênh cấp II, III (khu vực hạ lưu kênh Đ8 của đường đi Đại Ninh)

Ban Quản lý Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết (PMU.Bình Thuận) thông báo mời thầu 02 gói thầu: Gói thầu số 11: Các kênh cấp II, III (khu vực giữa kênh Đ8 và đường đi Đại Ninh), Gói thầu số 12: Các kênh cấp II, III (khu vực hạ lưu kênh Đ8 của đường đi Đại Ninh). Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:
 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo mời thầu: Ban Quản lý Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết (PMU.Bình Thuận).
      – Địa chỉ: Km 1700 Quốc lộ lA, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận .
      – Điện thoại: 062.3839174     -Fax: 062.3839174   – E-mail: không
 2. Tên dự án: Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết, giai đoạn 1 tỉnh Bình Thuận
 3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm A
 4. Tên chủ đầu tư: Sở Nông Nghiệp và PTNT Bình Thuận.
 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu.
   5.1 Gói thầu số 11: Các kênh cấp II, III (khu vực giữa kênh Đ8 và đường đi Đại Ninh).
   5.2 Gói thầu số 12: Các kênh cấp II, III (khu vực hạ lưu kênh Đ8 của đường đi Đại Ninh).
 6. Giá gói thầu.
   6.1 Giá gói thầu số 11: 11.472,0 triệu đồng (Mười một tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn).
   6.2 Giá gói thầu số 12: 18.887,0 triệu đồng (Mười tám tỷ, tám trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn).
B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết (PMU.Bình Thuận).
 – Tên gói thầu:
           + Gói thầu số 11: Các kênh cấp II, III (khu vực giữa kênh Đ8 và đường đi Đại Ninh).
           + Gói thầu số 12: Các kênh cấp II, III (khu vực hạ lưu kênh Đ8 của đường đi Đại Ninh).

 – Tên dự án: Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết, giai đoạn 1 tỉnh Bình Thuận.
 – Nguồn vốn: Vốn vay JBIC (nay là JICA) và vốn đối ứng trong nước
 – Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước (LCB) theo quy định của Chính phủ và của Nhà tài trợ (JICA).
 – Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ  08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính).
 – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Km 1700 QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (Điện thoại: 062.3839174 – Fax: 062.3839174).
 – Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000,0 (Một triệu đồng chẳn).
 – Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Km 1700 QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
 – Thời điểm đóng thầu: Đóng thầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2010.
 – Bảo đảm dự thầu:
          + Gói thầu số 11 là: 300.000.000,0 đồng VN (Ba trăm triệu đồng Việt Nam chẵn), bảo đảm dự thầu là bảo đảm được phát hành bởi Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam.
           + Gói thầu số 12 là: 450.000.000,0 đồng VN (Bốn trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam chẵn), bảo đảm dự thầu là bảo đảm được phát hành bởi Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam.

           Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 12 năm 2010, tại: Km 1700 QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

          Ban Quản lý Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết (PMU.Bình Thuận) kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên ./.

 Nơi nhận:                                                                                         
KT.GIÁM ĐỐC
  – Như trên;                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC
  – Ban CPO (b/cáo);
  – Sở NN và PTNT (để b/cáo);
  – Sở KH-ĐT (để b/cáo);
  – P.TĐ, KH-QLTC, TV;                                                                    Vũ Chí Nam
  – Lưu TC-HC; Kh 08b