Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La mở thầu gói thầu : mua thiết bị dạy học năm học 2010-2011

Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La mở thầu gói thầu : mua thiết bị dạy học năm học 2010-2011. Thời gian phát hành hồ sơ : ngày 19/11/2010( Trong giờ hành chính ). Hạn chót nộp hồ sơ chào hàng ( Báo giá ) 08 giờ ngày 25/11/2010 tại phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO MỜI THẦU

        Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La mở thầu gói thầu : mua thiết bị dạy học năm học 2010-2011.
Xin mời các nhà cung ứng có đủ điều kiện năng lực và kỹ thuật tham dự thầu.
Thời gian phát hành hồ sơ : ngày 19/11/2010( Trong giờ hành chính )
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh.
Hạn chót nộp hồ sơ chào hàng ( Báo giá ) 08 giờ ngày 25/11/2010 tại phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin theo địa chỉ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
Điện thoại 022.878.211 hoặc 022.878.056  ;  Fax 022.878.211  

                                                                                                                                                     
                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG


                                                                            

                                                                                         Trần Đắc Phóng