Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo mời thầu gói thầu Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo mời thầu gói thầu Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian bán hồ sơ: Từ 08 giờ , ngày 20 tháng 11 năm 2010 đến 08 giờ ngày 07 tháng 12 năm 2010 ( theo giờ làm việc hành chính). Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ ngày 07 tháng 12 năm 2010 tại Văn phòng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       HUYỆN HOÀI NHƠN                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         Số:  45 /THA                                 
                                                                                                  Hoài Nhơn, ngày 15 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A.THÔNG TIN CHUNG

1.Bên mời thầu: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
              Địa chỉ: Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
              Điện thoại: 056. 3961253            Fax: 056. 3861165
2.Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
3.Loại dự án: Dự án thuộc nhóm: C
4.Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng; Cấp công trình cấp :III
5.Tên chủ dự án: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
6.Tên gói thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
7.Giá gói thầu:  6.953.839.878đồng VN
8.Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước
9.Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
B.NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

         Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
        Địa chỉ: Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
         Điện thoại: 056.3961253            Fax: 056.3861165
         Và sẽ được mua 01 bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000đ (Một triệu đồng).
        Thời gian bán hồ sơ: Từ 08 giờ , ngày 20 tháng 11 năm 2010 đến 08 giờ ngày 07 tháng 12 năm 2010 ( theo giờ làm việc hành chính).
        Hồ sơ dự thầu phải kèm theo  bản bảo lãnh dự thầu là: 110.000.000đồng bằng tiền mặt, tiền séc hoặc thư bảo lãnh dự thầu do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt nam phát hành chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định chậm nhất là 08giờ, ngày  07  tháng 12 năm 2010.
        Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ ngày 07 tháng 12 năm 2010 tại Văn phòng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

                                                                                                     CHI CỤC TRƯỞNG

                                                                                                              


                                                                                                      Phạm Thanh Đồng