Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu năm 2010

Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu năm 2010. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08h00 ngày 18 tháng 11 năm 2010 đến ngày 23 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất trước 08h00 ngày 23 tháng 11 năm 2010 tại địa chỉ trên.           SỞ Y TẾ LAI CHÂU                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ PHONG THỔ               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số:  01 /MCH-TTYT                                     Phong Thổ, ngày 17 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1.Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ
2.Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu năm 2010.
3.Tên dự án: Mua sắm máy móc, thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu năm 2010.
4.Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
5.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
6.Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08h00 ngày 18 tháng 11 năm 2010 đến ngày 23 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính).
7.Địa chỉ phát hành: Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ – Thị trấn Phong Thổ – huyện Phong Thổ – tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0231.3896.968.
8.Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất trước 08h00 ngày 23 tháng 11 năm 2010 tại địa chỉ trên.

                                                                                            Phong thổ, ngày 17 tháng 11 năm 2010
                                                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                                                        Bs. Nguyễn Thế Phong