Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thông báo mời thầu Gói thầu số 12: Cải tạo khoa khám bệnh, khối cấp cứu và dược, sân đường + cây xanh, điện nước ngoài nhà, nhà để máy phát điện dự phòng, phòng cháy, chữa cháy.

Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thông báo mời thầu Gói thầu số 12: Cải tạo khoa khám bệnh, khối cấp cứu và dược, sân đường + cây xanh, điện nước ngoài nhà, nhà để máy phát điện dự phòng, phòng cháy, chữa cháy. Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2010 Trong giờ hành chính.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

– Tên gói thầu: Gói thầu số 12: Cải tạo khoa khám bệnh, khối cấp cứu và dược, sân đường + cây xanh, điện nước ngoài nhà, nhà để máy phát điện dự phòng, phòng cháy, chữa cháy.

– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh Viện đa khoa huyện hòa Bình tỉnh Bạc Liêu.

– Nguồn vốn đầu tư: Trái phiếu chính phủ và ngân sách địa phương.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

– Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2010 Trong giờ hành chính.

– Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

– Điện thoại : 0781 3881 601 Fax: 0781 3880 542

– Giá bán 1 bộ HSMT : 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn )

– Địa chỉ nhận HSDT : Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. QL 1A – thị trấn Hòa Bình – huyện Hòa Bình – tỉnh Bạc Liêu.

– Thời điểm đóng thầu : 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2010.

– Bảo đảm dự thầu: 65.000.000 đồng ( Sáu mươi lăm triệu đồng)

– HSDT sẽ mở công khai sau thời điểm đóng thầu ngày 10/12/2010 tại Ban Quản lý xây dựng cơ bản huyện Hòa Bình QL 1A – thị trấn Hòa Bình – huyện Hòa Bình – tỉnh Bạc Liêu.

    Ban Quản lý xây dựng cơ bản huyện Hòa Bình kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                               Hòa Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2010

                                                                                            TRƯỞNG BAN

 

 


                                                                                             Phạm Văn Các