Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5, Số 1, ngõ 120 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội thông báo mời thầu gói thầu Mua bằng sáng chế (bản quyền, bí quyết công nghệ) năm 2010 để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm. Mã số SXTN.02.10/NLSH do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 chủ trì thực hiện. (Kèm theo Quyết định số 5487/QĐ-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5, Số 1, ngõ 120 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội thông báo mời thầu gói thầu Mua bằng sáng chế (bản quyền, bí quyết công nghệ) năm 2010 để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm. Mã số SXTN.02.10/NLSH do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 chủ trì thực hiện. (Kèm theo Quyết định số 5487/QĐ-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương). Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2010 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5.
– Tên gói thầu: Mua bằng sáng chế (bản quyền, bí quyết công nghệ) năm 2010 để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm. Mã số SXTN.02.10/NLSH do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 chủ trì thực hiện. (Kèm theo Quyết định số 5487/QĐ-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
– Tên dự án: “Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng mô hình hệ thống thiết bị sản xuất thử nghiệm dầu Diezel sinh học gốc B100 từ hạt cây Jatropha”
– Nguồn vốn: Kinh phí nghiên cứu sự nghiệp khoa học.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2010 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2010.
Địa điểm bán HSMT: Số 1, ngõ 120 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04 6275 3080    Fax: 04 62753081.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
– Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5. Số 1, ngõ 120 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. (Mười triệu đồng chẵn.).
HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 12 năm 2010, tại Số 1, ngõ 120 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
 
                                                                                            Hà Nội, ngày 03  tháng 12 năm 2010
                                                                                                       KT TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                      PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                          Nguyễn Tiền Phong