Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì, Số nhà 2181, đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì, Số nhà 2181, đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì.
– Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
– Tên dự án: Bảng điện tử phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Phú Thọ hỗ trợ 50%; Ngân sách thành phố Việt Trì đảm bảo 50% từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 của thành phố Việt Trì.
– Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì.
Địa chỉ: Số nhà 2181, đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210 3846 320    –    Fax: 0210 3810 248
– Chi phí mua Hồ sơ mời thầu là: 1.000.000 đồng/bộ.    .
– Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì.
Địa chỉ: Số nhà 2181, đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210 3846 320    –    Fax: 0210 3810 248
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: 75.000.000,0đ (Bảy năm triệu đồng chẵn).
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày ngày 15 tháng 12 năm 2010 tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì – Địa chỉ: Số nhà 2181, đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì kính mời đại diện các nhà thầu quan tâm mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC
– Như trên;
– Lưu: VT-QLDA.

                                                                                                         Ngô Minh Phương