Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho 03 Trạm Y tế trung tâm thuộc Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai năm 2010

Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho 03 Trạm Y tế trung tâm thuộc Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai năm 2010. từ 7 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2010 đến 16 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai
– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho 03 Trạm Y tế trung tâm thuộc Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai năm 2010
– Tên dự án: Trang bị thiết bị Y tế Trung tâm Y tế huyện Krông Pa năm 2010
– Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp y tế năm 2010
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 7 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2010 đến 16 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2010.
– Giá một bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)
– Địa chỉ phát hành: Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trước 16 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2010.

                                                                             Đại diện hợp pháp cơ quan đăng ký