Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu số 2 Dự án thiết bị xe lưu động trực tiếp Phát Thanh Truyền Hình tiếng dân tộc Khomer

Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu số 2 Dự án thiết bị xe lưu động trực tiếp Phát Thanh Truyền Hình tiếng dân tộc Khomer. Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 00, ngày 15 tháng12 năm 2010 đến trước 16 giờ Ngày 17 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chánh)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang
– Tên gói thầu: gói thầu số 2 Dự án thiết bị xe lưu động trực tiếp Phát Thanh Truyền Hình tiếng dân tộc Khomer
– Tên dự án: gói thầu số 2 Dự án thiết bị xe lưu động trực tiếp Phát Thanh Truyền Hình tiếng dân tộc Khomer
– Nguồn vốn: ngân sách
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
– Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ  00, ngày 15 tháng12 năm  2010 đến trước 16 giờ  Ngày  17  tháng 12 năm 2010 N (trong giờ hành chánh)
– Giá bán 1 HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
– Địa điểm bán HSMT: Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang số 39 đường Đống Đa– PhườngVỉnh Lạc– TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.
– Địa điểm nhận HSDT: Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang số 39 đường Đống Đa Phường Vỉnh Lạc TP Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.
– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 16  giờ 30    ngày  21 tháng 12 năm 2010.
– Thời gian mở và xét thầu:  lúc  8  giờ   00     ngày  22  tháng 12 năm 2010
– Bảo đảm dự thầu : 30.000.000 đồng ( ba mươi triệu đồng)
 
Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.                                                                                                                                        
                                                                                       Rạch giá, ngày 9 tháng 11 năm 2010    
                                                                                                                 GIáM ĐốC