Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn đối với Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn đối với Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ, ngày 31/12/2010 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 15/01/2011( trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn đối với Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp
– Tên Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn đối với Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
– Hình thức  lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ, ngày 31/12/2010 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 15/01/2011( trong giờ hành chính)
– Địa điểm Phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp – Bản Sốp nặm xã Sốp Cộp -Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
– Điện thoại: 02 3878 783; Fax: 022 3878 162.
– Giá bán: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)
–  Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp – Bản Sốp nặm xã Sốp Cộp -Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00phút, ngày 15/01/2011( Theo giờ Việt Nam.)
– Bảo đảm dự thầu: Giá trị bảo đảm dự thầu: 10.000.000, đồng. Đồng tiền bảo đảm dự thầu là Việt Nam đồng. Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư đảm bảo của ngân hàng (theo Mẫu quy định trong HSYC), Séc hoặc tiền mặt.
– HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút  (giờ Việt Nam), Ngày 15 tháng 01 năm 2011. Tại Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
 – Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN
     Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC
– Như trên
– Lưu VT BVĐK.