Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân cảng – Cảng Cát lái – Nguyễn Thị Định – P.Cát lái – Quận 2 – Tp. HCM thông báo mời thầu Gói thầu Mua vật tư cẩu Mijack 750D

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân cảng – Cảng Cát lái – Nguyễn Thị Định – P.Cát lái – Quận 2 – Tp. HCM thông báo mời thầu Gói thầu Mua vật tư cẩu Mijack 750D. Thời gian bán hồ sơ đấu thầu: từ ngày 08/02/2011. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 24/02/2011

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1.    Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân cảng
2.    Tên gói thầu: Gói thầu Mua vật tư cẩu Mijack 750D
3.    Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp
4.    Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
5.    Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ
6.    Thời gian bán hồ sơ đấu thầu: từ ngày 08/02/2011
7.    Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: t ại Phòng tài chính – Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân cảng – Cảng Cát lái – Nguyễn Thị Định – P.Cát lái – Quận 2 – Tp. HCM.             ĐT: 84.8. 37422234        Fax: 84.8.37422707
8.    Giá bán một bộ HSMT: 500.000 VN Đ ( Năm trăm ngàn đồng chẵn )
9.    Địa chỉ nhận HSDT: Ph òng K ỹ thu ật – V ật t ư, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật
Tân cảng – Cảng Cát lái – Nguyễn Thị Định – P.Cát lái – Quận 2 – Tp. HCM.
10.    Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 24/02/2011
11.    Đảm bảo dự thầu: Trị giá 100.000.000 VNĐ ( Một trăm triệu đồng )
Hình thức bảo đảm: bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
HSDT sẽ được  mở công khai vào 9h30 ( giờ Việt Nam ),ngày 24 tháng 02 năm 2011
tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân cảng.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân cảng kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

                                    (Đã ký )
                                 Nguyễn Quang Long