Ban QLDA thị xã Đồng Xoài, Bình Phước mời thầu gói thầu Gói số số 01 Láng nhựa tuyến đường

Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, Bình Phước thông báo mời thầu gói thầu Gói số số 01 tuyến 6+8 thuộc công trình: Láng nhựa tuyến đường C3, C4 và 5, 6, 7, 8 khu TTVH phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 10 tháng 02 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 22 tháng 02 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài.
– Tên gói thầu:
 + Gói số số 01 tuyến 6+8 thuộc công trình: Láng nhựa tuyến đường C3, C4 và 5, 6, 7, 8 khu TTVH phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
– Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước,không sơ tuyển.
-Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 10 tháng 02 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 22 tháng 02 năm 2011.
– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, Đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Điện thoại: 0651.3879.139/fax: 0651.3879.139.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ tiếp nhận HSDT: Văn phòng Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, Đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Điện thoại: 0651.3879.139/fax: 06513879.139.
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 22/02/2011.
– Bảo đảm dự thầu:
+ Gói 01: 30.000.000 đồng Ba mươi triệu đồng chẳn).
– Đồng tiền sử dụng bảo lãnh dự thầu: VNĐ (đồng Việt Nam)
– Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt, Bảo đảm dự thầu bằng Ngân hàng hoăc tổ chức tài chính có tư cách pháp nhân.
HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 22 tháng 02 Năm 2011, tại Văn phòng Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, Đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Điện thoại: 0651.3879.139/fax: 06513879.139.
Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đồng Xoài,  ngày 27  tháng 01 năm 2011.
BAN QLDA THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
Giám đốc