Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP) cho công trình hồ chứa nước Đồng Nghệ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP) cho công trình hồ chứa nước Đồng Nghệ. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ 00 ngày 17 tháng 02 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 ngày 03 tháng 3 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU:
1. Tên Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.
2. Tên gói thầu: Tư vấn lập Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP) cho công trình hồ chứa nước Đồng Nghệ.
3. Tên dự án: Dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đồng Nghệ tại xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP).
4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu trên cơ sở xếp hạng năng lực theo quy tắc chọn thầu tư vấn của WB (CQ).
6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ 00 ngày 17 tháng 02 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 ngày 03 tháng 3 năm 2011 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3817435; Fax: 0511.3837146.
8. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ năng lực: Trước 09 giờ 00 ngày 03 tháng 3 năm 2011 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;   
– Lưu: VT, ĐTXD.                                       KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)Huỳnh Vạn Thắng