Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo mời thầu Gói thầu 01 (Sửa chữa tàu).

Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo mời thầu Gói thầu 01 (Sửa chữa tàu). Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 04 tháng 3 năm 2011 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu
– Tên gói thầu: Gói thầu 01 (Sửa chữa tàu).
– Tên dự án: Công trình Sửa chữa Tàu Kiểm ngư BV 0234 KN năm 2010.
– Nguồn vốn: NSNN Xây dựng cơ bản năm 2010.
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi (Trong nước).
– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 04 tháng 3 năm 2011 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo, Số 60 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Số điện thoại: 064.3830179, Fax: 064.3630281.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
– Địa chỉ nhận HSDT: Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo, Số 60 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm]
+ Giá trị bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) Việt Nam đồng.
+ Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 ngày kể từ thời điểm đầu thầu.
+ Hiệu lực bào đảo dư thầu: 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.
+ Số lượng hồ sơ nộp dự thầu: 01 bản chính, 03 bản sao và 01 đĩa CD.
+ Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.
HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 19 tháng 3 năm 2011, tại Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo, Số 60 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Côn Đảo ,ngày 16 tháng 02 năm 2011
ĐỘI TRƯỞNG