Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp + thiết bị các hạng mục Kè hồ, đập tràn, cống xả thừa, cống tiêu thuộc dự án: Hồ dưới chân núi Hình Nhân và đồi Lật Mật (Hồ Cây Khế) – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp + thiết bị các hạng mục Kè hồ, đập tràn, cống xả thừa, cống tiêu thuộc dự án: Hồ dưới chân núi Hình Nhân và đồi Lật Mật (Hồ Cây Khế) – Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2011 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 201 (Trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    – Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng
    – Tên gói thầu: Thi công xây lắp + thiết bị các hạng mục Kè hồ, đập tràn, cống xả thừa, cống tiêu thuộc dự án: Hồ dưới chân núi Hình Nhân và đồi Lật Mật (Hồ Cây Khế) – Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
    – Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác đầu tư xây dựng Đền Hùng.
    – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
    – Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2011 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2011. ( Trong giờ hành chính).
    – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
    – Điện thoại: 0210. 3 860 084        Fax: 0210. 3 860 675
    – Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000,0đồng ( Một triệu Việt Nam đồng).
    – Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
    – Thời điểm đóng thầu: Đóng thầu hạn cuối cùng:
    08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2011.
    – Bảo đảm dự thầu trị giá: 450.000.000,0đ ( Bốn trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng). ( Bảo lãnh bằng Ngân hàng hoặc bằng tiền mặt).
Gửi đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng trước 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2011.
    – Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 3 năm 2011.
    Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng kính mời đại diện Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
BAN QUẢN LÝ DA ĐTXD ĐỀN HÙNG
Trưởng ban

Lưu Quang Huy