Công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú thông báo mời thầu gói thầu: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, bó vỉa đường N4 từ Km0+500 đến Km1+63,17.

Công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú thông báo mời thầu gói thầu: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, bó vỉa đường N4 từ Km0+500 đến Km1+63,17. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 03 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 03 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.
– Tên gói thầu: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, bó vỉa đường N4 từ Km0+500 đến Km1+63,17.
– Tên dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (2009-2011) thuộc dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.
– Nguồn vốn: Vốn góp cổ đông và vốn tín dụng.
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 03 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 03 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú – Địa chỉ: Đường ĐT741, TT. Tân Phú, H. Đồng Phú, T. Bình Phước. ĐT: 0651.3 834567 –  Fax:  0651.3 833 838
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú – Địa chỉ: Đường ĐT741, TT. Tân Phú, H. Đồng Phú, T. Bình Phước. ĐT: 0651.3 834567 –  Fax:  0651.3 833 838
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 03 năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn).
+ Đồng tiền sử dụng bảo lãnh dự thầu: VNĐ (đồng Việt Nam).
+ Hình thức đảm bảo dự thầu: Tiền mặt, Bảo đảm dự thầu bằng Ngân hàng hoặc Tổ chức tài chính có tư cách pháp nhân.
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 03 năm 2011, tại Văn phòng Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú – Địa chỉ: Đường ĐT741, TT. Tân Phú, H. Đồng Phú, T. Bình Phước. ĐT: 0651.3 834567 –  Fax:  0651.3 833 838.
Công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Bình Phước, ngày 24 tháng 02 năm 2011
CÔNG TY CP KCN BẮC ĐỒNG PHÚ