Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc 12 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng thông báo mời thầu gói thầu Mua màng PVC loại 0,5mm; số lượng 23.800 m2.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc 12 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng thông báo mời thầu gói thầu Mua màng PVC loại 0,5mm; số lượng 23.800 m2. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 07 tháng 03 năm 2011 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 năm 2011. (trong giờ hành chính).

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
– Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc
– Tên gói thầu: Mua màng PVC loại 0,5mm; số lượng  23.800 m2.
– Tên dự án: Gói thầu mua sắm vật tư phục vụ công tác bảo quản năm 2011. 
– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp năm 2011.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 07 tháng 03 năm 2011 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 năm 2011. (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Tại Phòng kỹ thuật bảo quản Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc, Điện thoại: 0313.747.357      Fax: 0313.747.179
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá):  Chậm nhất là trước 08 giờ 30, ngày 15/3/2011  tại bộ phận văn thư – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc; Địa chỉ số: 12 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.
 
Hải Phòng, ngày 04 tháng 3  năm 2011
                                                                                                 
                                                                KT. CỤC TRƯỞNG                                                                 
PHÓ CỤC TRƯỞNG


     Nguyễn Thị Thuý