Bệnh viện Cà Mau thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy Nhũ Ảnh

Bệnh viện Cà Mau thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy Nhũ Ảnh. Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 18 tháng 3 năm 2011 đến 16 giờ, ngày 12 tháng 4 năm 2011 (theo giờ làm việc hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU
* Tên bên mời thầu: Bệnh viện Cà Mau
* Tên gói thầu: Mua sắm máy Nhũ Ảnh
* Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
* Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
* Thời gian bán HSMT:  từ 08 giờ, ngày 18 tháng 3 năm 2011 đến 16 giờ, ngày 12 tháng 4 năm 2011 (theo giờ làm việc hành chính).
* Địa điểm bán HSMT: Phòng Vật Tư Y tế Bệnh viện Cà Mau Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 6, TP Cà Mau 07803565196 ( DĐ: 0989909979)
* Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đ (một triệu đồng).
* Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Vật Tư Y tế Bệnh viện Cà Mau Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 6, TP Cà Mau 07803565196 ( DĐ: 0989909979) 
* Thời điểm đóng thầu: 16 giờ ngày 12/ 4/2011.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ (giờ Việt Nam), ngày 13tháng 4 năm 2011 tại Bệnh viện tỉnh Cà Mau.
Bệnh viện tỉnh Cà Mau kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm ghi trên.
ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU       Giám Đốc
BS Lưu Anh Tài