Ban Đầu tư và xây dựng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 04 (Toàn bộ phần xây lắp của dự án) thuộc dự án: Trường THCS Hương Hòa, huyện Nam Đông

Ban Đầu tư và xây dựng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 04 (Toàn bộ phần xây lắp của dự án) thuộc dự án: Trường THCS Hương Hòa, huyện Nam Đông. Thời gian bán HSMT: Vào lúc 8 giờ, ngày 15 tháng 03 năm 2011 đến trước 08 giờ, ngày 28 tháng 03 năm 2010 (Trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    – Tên bên mời thầu: Ban Đầu tư và xây dựng huyện Nam Đông.
    – Tên gói thầu: Gói thầu số 04 (Toàn bộ phần xây lắp của dự án)
    – Tên dự án: Trường THCS Hương Hòa, huyện Nam Đông.   
– Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh và huyện
    – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
    – Thời gian bán HSMT: Vào lúc 8 giờ, ngày 15 tháng 03 năm 2011 đến trước 08 giờ, ngày 28 tháng 03 năm 2010 (Trong giờ hành chính).
    – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000,0 đồng  (Một triệu đồng)
    -Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Tại văn phòng Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Nam Đông, Thị trấn Khe tre – huyện Nam Đông – Thừa Thiên Huế, điện thoại:054.214939.
    – Thời điểm đóng thầu: Đúng 08 giờ, ngày 28 tháng 03 năm 2011
    – Bảo đảm dự thầu: 60.000.000,0 đồng  (Sáu mươi triệu đồng)
    – HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ, ngày 28  tháng 03 năm 2011, Tại văn phòng Ban Đầu tư và Xây dựng , huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

                                                                              Nam Đông, ngày 11  tháng 03 năm 2011
                                                                       GIÁM ĐỐC