Ban quản lý các công trình hạ tầng thành phố Phan rang – Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận thông báo mời thầu gói thầu số 03 Thi công xây lắp công trình tuyến số 01 (K2+355,2 đến K2+844,9)

Ban quản lý các công trình hạ tầng thành phố Phan rang – Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận thông báo mời thầu gói thầu số 03 Thi công xây lắp công trình tuyến số 01 (K2+355,2 đến K2+844,9). Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ, ngày 21 tháng 3 năm 2011 đến trước 9 giờ 15 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý các công trình hạ tầng thành phố Phan rang – Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.
– Tên gói thầu: gói thầu số 03 Thi công xây lắp công trình tuyến số 01 (K2+355,2 đến K2+844,9).
– Tên dự án: Đường vào vùng sản xuất nông nghiệp phường Văn Hải, Thành phố Phan rang – Tháp chàm.
– Nguồn vốn: Vốn XDCB theo phân cấp năm 2011.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ  8 giờ, ngày 21 tháng 3 năm 2011  đến trước 9 giờ 15 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý các công trình hạ tầng thành phố Phan rang -Tháp chàm, số 44 Lê Lợi, phường Kinh Dinh, thành phố Phan rang –  Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3825578.
– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng.
– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Ban quản lý các công trình hạ tầng thành phố Phan rang – Tháp chàm, số 44 Lê Lợi, thành phố Phan rang – Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3825578.
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 15 phút ngày 31/3 /2011.
– Bảo đảm dự thầu: 32.000.000 vnđ (Ba mươi hai triệu đồng việt nam).
– Hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc thư bảo đảm của ngân hàng.
– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút ngày 31 tháng 3 năm 2011 tại Ban quản lý các công trình hạ thành phố Phan rang – Tháp chàm .
Ban quản lý các công trình hạ tầng thành phố Phan rang – Tháp chàm kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                   
                                                                                           GIÁM ĐỐC


                                       
                                    

                                                                                           Trần Minh Thái