Đấu thầu Xây lắp thuộc dự án Xây dựng đường BNơA, TT. Lạc dương

Phòng Công thương huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thông báo gói thầu Xây lắp thuộc dự án Xây dựng đường BNơA, TT. Lạc dương. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 06 – 4 đến trước 9 giờ ngày 21 – 4 – 2011 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Tên bên mời thầu: Phòng Công thương huyện Lạc Dương
– Tên gói thầu: Xây lắp
– Tên dự án: Xây dựng đường BNơA, TT. Lạc dương.
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
– Hình thưc đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 06 – 4 đến trước 9 giờ ngày 21 – 4 – 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Công thương huyện Lạc Dương, ĐC: 36 đường Bi Đoúp, TT. Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
– Gía bán một bộ HSMT: 500.000VND (năm trăm nghìn đồng).
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Công thương huyện Lạc Dương, ĐC: 36 đường Bi Đoúp, TT. Lạc Dương, huyện Lạc Dương. ĐT: 0633.839212; Fax: 0633.839726; E.mail: pctlacduong@yhoo.com.
– Thời điểm đóng thầu: trước 9 giờ ngày 21 – 4 – 2011.
– Bảo đảm dự thầu: 50.000.000VND (năm mươi triệu đồng)
Phòng Công thương huyện Lạc Dương mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại ĐC: 36 đường Bi Đoúp, TT. Lạc Dương, huyện Lạc Dương.
ĐT: 0633.839212,0633.839708, 0633.839726; Fax: 0633.839726; E.mail: pctlacduong@yhoo.com .
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giò ngày 21-4-2011 tại Hội trường UBND huyện Lạc Dương ĐC: 36 đường Bi Đoúp, TT. Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Phòng Công thương huyện Lạc Dương  kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

PHÒNG CÔNG THƯƠNG
Q. TRƯỞNG PHÒNG