Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai Địa chỉ Ấp I, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu thông báo mời thầu gói thầu Cung ứng thuốc điều trị năm 2011, thuộc dự án cung ứng thuốc điều trị năm 2011.

Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai Địa chỉ Ấp I, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu thông báo mời thầu gói thầu Cung ứng thuốc điều trị năm 2011, thuộc dự án cung ứng thuốc điều trị năm 2011. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 30 tháng 03 năm 2011 đến trước 14 giờ, ngày 19 tháng 04 năm 2011 (trong giờ làm việc hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai Địa chỉ Ấp I, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; gói thầu Cung ứng thuốc điều trị năm 2011, thuộc dự án cung ứng thuốc điều trị năm 2011.
Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai xin mời các Nhà thầu trong cả nước có đủ điều kiện năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 500.000VNĐ ( Năm trăm ngàn đồng ) tại phòng kế toán tài chánh Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 30 tháng 03 năm 2011 đến trước 14 giờ, ngày 19 tháng 04 năm 2011 (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến phòng kế toán tài chánh Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai chậm nhất là 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày19 tháng 04 năm 2011.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam) ngày 19 tháng 04 năm 2011, tại Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện Gía Rai.
Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai kính mời đại diện các nhà thầu đã mua và đã nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Bên mời thầu theo địa chỉ Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai, Ấp I, Thị Trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu.
Số điện thoại: 07813850247 số fax 07813850828./.

               GIÁM ĐỐC
                                               Bs Ngô Minh Phú