Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu số 01: Đường giao thông trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp giai đoạn III.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu số 01: Đường giao thông trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp giai đoạn III. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
– Tên gói thầu (gói thầu số 01): Đường giao thông trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp giai đoạn III.
– Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ huyện mới tách và các nguồn vốn khác.   
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
ĐT: 0223.878.107      FAX: 0223.878.107
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu: 73.400.000 đồng (Bẩy mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).
– Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo đảm qua ngân hàng.
Gửi đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La trước 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2011.
– Thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2011.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên./.

                                                                Sốp Cộp, ngày 01 tháng 4  năm 2011
                                                                              KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                                  Nguyễn Duy Sơn