Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh thông báo mời thầu Gói thầu số 2: Trang thiết bị.

Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh thông báo mời thầu Gói thầu số 2: Trang thiết bị. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00, ngày 6 tháng 4 năm 2011 đến trước 9 giờ 00, ngày 13 tháng 4 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Tên Bên mời thầu: Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh.
Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Trang thiết bị.
Tên dự án: Trụ sở hội chữ thập đỏ Tây Ninh.
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00, ngày  6  tháng 4 năm 2011 đến trước 9 giờ 00, ngày 13 tháng  4  năm 2011 (trong giờ hành chính).
Địa điểm phát hành HSYC chào hàng: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Phúc An, Địa chỉ: Số 016 Phạm Tung, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Điện thoại: 066.3818192.
Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).
Địa chỉ nhận HSĐX: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Phúc An, Địa chỉ: Số 016 Phạm Tung, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Hồ sơ đề xuất được mở công khai vào lúc 09 giờ 30, ngày 13 tháng 4 năm 2011 tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Phúc An, Địa chỉ: Số 016 Phạm Tung, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Tây Ninh, ngày  04   tháng 4  năm 2011.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
  P. CHỦ TỊCH