Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình xây dựng thuộc chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2010 thị xã Lai Châu, hạng mục: Nhà lớp học trung tâm trường tiểu học Nậm Loỏng; Nhà WC trường tiểu học số 2 điểm bản Tả Làn Than; Nhà lớp học trung tâm trường tiểu học Duy Phong, thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình xây dựng thuộc chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2010 thị xã Lai Châu, hạng mục: Nhà lớp học trung tâm trường tiểu học Nậm Loỏng; Nhà WC trường tiểu học số 2 điểm bản Tả Làn Than; Nhà lớp học trung tâm trường tiểu học Duy Phong, thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 20 tháng 4 năm 2011 đến trước 9 giờ, ngày 20 tháng 5 năm 2011 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
– Tên gói thầu: gói thầu xây lắp công trình xây dựng thuộc chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2010 thị xã Lai Châu, hạng mục: Nhà lớp học trung tâm trường tiểu học Nậm Loỏng; Nhà WC trường tiểu học số 2 điểm bản Tả Làn Than; Nhà lớp học trung tâm trường tiểu học Duy Phong, thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
– Tên dự án: công trình xây dựng thuộc chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2010 thị xã Lai Châu, hạng mục: Nhà lớp học trung tâm trường tiểu học Nậm Loỏng; Nhà WC trường tiểu học số 2 điểm bản Tả Làn Than; Nhà lớp học trung tâm trường tiểu học Duy Phong, thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
– Nguồn vốn: Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2010. 
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 20 tháng 4 năm 2011 đến trước 9 giờ, ngày 20 tháng 5 năm 2011 (trong giờ hành chính)1.
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
        Phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
        ĐT: 0231 3878616/ 0231 3877786, Fax: 0231 3877758.
– Giá bán 1 bộ HSMT:  500.000 đồng.
– Địa chỉ nhận HSDT:  Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
        Phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày  20   tháng 5   năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) bằng đồng tiền Việt Nam. Hình thức bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 5 năm 2011, tại phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
        Phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                               Lai Châu, ngày 30  tháng 3  năm 2011
                                TRƯỞNG PHÒNG
                                    ĐÃ KÝ                                Mạc Quang Dũng