Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thông báo mời thầu gói thầu: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh năm 2011 của Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thông báo mời thầu gói thầu: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh năm 2011 của Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8h30 ngày 19/4/2011đến trước 8h30 ngày 07/5/2011 (trong giờ hành chính ).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    – Tên bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
    – Tên gói thầu: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh năm 2011 của Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy.
    – Tên dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh năm 2011 của Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy theo Quyết định phê  duyệt số 724/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình
    – Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn thu viện phí của đơn vị
    – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ.
    – Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8h30 ngày 19/4/2011đến trước 8h30 ngày 07/5/2011 (trong giờ hành chính ).
– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Tại phòng Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy. Điện thoại: 052.3964810 – Fax: 052.3882623.
    – Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẳn )
    – Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Tại phòng Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ, Bệnh viện
             đa khoa huyện Lệ Thủy. Điện thoại: 052.3964810 – Fax: 052.3882623.
– Thời điểm đóng thầu: 8h30 ngày 07/5/2011.
    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8h30 ( giờ Việt Nam ) ngày 07/5/2011 tại
            phòng họp Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy.
    Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy – tỉnh Quảng Bình kính mời đại diện của nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên./.
                                                                                         
                                                                                             GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN


                                                                                                     Thái Văn Công