Sở Y tế tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 32 Hệ thống chống sét lan truyền công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

Sở Y tế tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 32 Hệ thống chống sét lan truyền công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2011 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04.năm 2011 trong giờ hành chính.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu
– Tên gói thầu: Gói thầu số 32 Hệ thống chống sét lan truyền công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu
– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
– Nguồn vốn: Đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của tỉnh và các nguồn vốn khác.
– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2011 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04.năm 2011 trong giờ hành chính.
– Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu;
– Điện thoại: 02313606898    Fax: 02313793896
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu;
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 20/ 07 /2010.
– Bảo đảm dự thầu: 176.000.000đồng (Một trăm bẩy mươi sáu triệu đồng chẵn)
– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút ngày 28/04/2011 tại hội trường ban quản lý dự án Sở Y tế tỉnh Lai Châu
    Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Lai Châu, ngày    tháng 4  năm 2011
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Công Huấn