Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp bao gồm các hạng mục sau: Nhà làm việc 3 tầng; Nhà bảo vệ; Nhà xe 2 bánh; Cổng hàng rào; Sân đường nội bộ; Điện nước ngoài nhà, bể ngầm; Phá dỡ công trình cũ, Chống mối.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp bao gồm các hạng mục sau: Nhà làm việc 3 tầng; Nhà bảo vệ; Nhà xe 2 bánh; Cổng hàng rào; Sân đường nội bộ; Điện nước ngoài nhà, bể ngầm; Phá dỡ công trình cũ, Chống mối. Thời gian bán HSMT từ 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2011 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 05 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ
– Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp bao gồm các hạng mục sau: Nhà làm việc 3 tầng; Nhà bảo vệ; Nhà xe 2 bánh; Cổng hàng rào; Sân đường nội bộ; Điện nước ngoài nhà, bể ngầm; Phá dỡ công trình cũ, Chống mối.
– Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2011 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 05 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, số 08 – Hòa Bình – phường An Cư – Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ, điện thoại: 07103.820.590; Fax: 07103.814.480
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẳn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, số 08 – Hòa Bình – phường An Cư – Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ, điện thoại: 07103.820.590; Fax: 07103.814.480
– Thời điểm đóng thầu:   09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 05 năm 2011
– Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)
                                                                
                                                              Cần Thơ, ngày  29 tháng 03  năm 2011

                                                                                  VIỆN TRƯỞNG