Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana thông báo mời thầu gói thầu: Lắp đặt 2 phòng máy vi tính và 1 phòng Lab ( gói số 1).

Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana thông báo mời thầu gói thầu: Lắp đặt 2 phòng máy vi tính và 1 phòng Lab ( gói số 1). Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 22 tháng 4 năm 2011 đến trước 7 giờ, ngày 3 tháng 5 năm 2011(trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana
 – Tên gói thầu: Lắp đặt 2 phòng máy vi tính và 1 phòng Lab ( gói số 1).
 – Tên dự án:
 – Nguồn vốn: Dự toán năm 2011 giao cho đơn vị sự nghiệp thuộc phòng Giáo dục & Đào tạo.
 – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
 – Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 22 tháng 4 năm 2011 đến trước 7 giờ, ngày 3 tháng 5 năm 2011(trong giờ hành chính)1.
 – Địa điểm bán HSMT: Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana.
   Điện thoại:  05003637016.
 – Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đồng
 – Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana.
 – Thời điểm đóng thầu: 7giờ 30 phút ngày 3 tháng 5 năm 2011
 – Bảo đảm dự thầu: 6.631.000đ (sáu triệu sáu trăm ba mươi mốt ngàn đồng chẵn).
   Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng; hình thức bảo đảm: Tiền mặt.
   HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ (giờ Việt Nam), ngày 3 tháng 5 năm 2011 tại phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana.
  Phòng Giáo dục & Đào tao Krông Ana kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


      Krông Ana, ngày  15 tháng 4 năm 2011
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

                                     Thái Văn Tài