Chi Nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Nam tại Cần Thơ thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp máy thử thủy lực để kiểm định bình gas.

Chi Nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Nam tại Cần Thơ thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp máy thử thủy lực để kiểm định bình gas. Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu (HSYC): từ ngày 20 tháng 04 năm 2011 đến trước 10h00 ngày 28 tháng 04 năm 2011 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Chi Nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Nam tại Cần Thơ.
Tên gói thầu: Cung cấp máy thử thủy lực để kiểm định bình gas.
Tên dự án: Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ.
Nguồn vốn: Đầu tư phát triển của công ty.
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu (HSYC): từ ngày 20 tháng 04 năm 2011 đến trước 10h00 ngày 28 tháng 04 năm 2011 (trong giờ hành chính).
1.Địa điểm bán HSYC: Chi Nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Nam tại Cần Thơ, Địa chỉ: Lô II.5-II.6, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ.
Giá bán 01 bộ HSYC: 100.000 đồng.
2.Địa chỉ nhận HSĐX: tại trụ sở Chi Nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Nam tại Cần Thơ, Địa chỉ: Lô II.5-II.6, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710.3843064, Fax: 0710.3843063.
Thời điểm đóng thầu: 10h00 (giờ Việt Nam) ngày 28 tháng 04 năm 2011.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc: 10h30 (giờ Việt Nam) ngày 28 tháng 04 năm 2011  tại Trụ sở Chi Nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Nam tại Cần Thơ, Địa chỉ: Lô II.5-II.6, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại trụ sở Chi Nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Nam tại Cần Thơ, Địa chỉ: Lô II.5-II.6, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710.3843064, Fax: 0710.3843063.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCGTV.
                                                                                             KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                          ĐẶNG THANH TÙNG