Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu (gói thầu số 08) công trình: Cầu cứng qua suối Nậm Lạnh và Nậm Ca – Trung tâm huyện Sốp Cộp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu (gói thầu số 08) công trình: Cầu cứng qua suối Nậm Lạnh và Nậm Ca – Trung tâm huyện Sốp Cộp. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 05 tháng 5 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2011. ( Trong giờ hành chính ).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
– Tên gói thầu (gói thầu số 08) công trình: Cầu cứng qua suối Nậm Lạnh và Nậm Ca – Trung tâm huyện Sốp Cộp.
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.   
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 05 tháng 5 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2011. ( Trong giờ hành chính ).
– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn ).
– Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
ĐT: 0223.878.107      FAX: 0223.878.107
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu: 410.000.000 đồng ( Bốn trăm mười triệu đồng chẵn ).
– Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo đảm qua ngân hàng.
Gửi đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La trước 8 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 năm 2011.
– Thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5 năm 2011.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên./.

                                                                              KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                                  Nguyễn Duy Sơn