Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu cung cấp bao bì chứa H2O2

Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu cung cấp bao bì chứa H2O2. Thời gian phát hành HSYC: từ 7h30 ngày 05/5/2011 đến 14h00’ ngày 27/5/2011 (trong giờ làm việc hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc
– Tên gói thầu: Gói thầu cung cấp bao bì chứa H2O2
– Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh.
– Thời gian phát hành HSYC: từ 7h30 ngày 05/5/2011 đến 14h00’ ngày 27/5/2011 (trong giờ làm việc hành chính).
– Giá bán  01 bộ HSYC đã bao gồm thuế GTGT: 300.000 đồng.
– Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp thuộc Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
– Điện thoại: 02403 526 066
– Fax: 02403 526 066
– Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 27/5/2011.
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 5 năm 2011tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.
Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc kính mời đại diện các nhà thầu quan tâm mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm nêu trên./.
    
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: NVTH.