Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức mời thầu mua thuốc theo hoạt chất, mua thuốc theo biệt dược năm 2011

Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức tiến hành phát hành hồ mời thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh với các gói thầu như sau: Gói thầu số 01: Gói thầu mua thuốc theo hoạt chất năm 2011 cho Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức, Gói thầu số 02: Gói thầu mua thuốc theo biệt dược năm 2011 cho Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức. , Gói thầu Số 03: Gói thầu mua thuốc đông y năm 2011 cho Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức. Gói thầu số 04: Gói thầu mua thuốc vị thuốc y học cổ truyền năm 2011 cho Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ, ngày 04 tháng 5 đến trước 08 giờ, ngày 12 tháng 5 năm 2011 (trong giờ làm việc hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Căn cứ Quyết định Số 509/QĐ-UBND, ngày 26/4/2011 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2011 cho Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức;
Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức tiến hành phát hành hồ mời thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh với các gói thầu như sau:
– Gói thầu số 01: Gói thầu mua thuốc theo hoạt chất năm 2011 cho Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức. Giá trị gói thầu: 931.141.100VNĐ
– Gói thầu số 02: Gói thầu mua thuốc theo biệt dược năm 2011 cho Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức. Giá trị gói thầu: 2.197.216.000VNĐ
– Gói thầu Số 03: Gói thầu mua thuốc đông y năm 2011 cho Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức. Giá trị gói thầu: 176.174.000VNĐ
– Gói thầu số 04: Gói thầu mua thuốc vị thuốc y học cổ truyền năm 2011 cho Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức. Giá trị gói thầu: 92.893.750VNĐ
Tổng cộng: 3.397.424.850VNĐ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, Thu một phần viện phí, Quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế và các nguồn khác.
Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức xin mời tất cả các nhà thầu trong nước có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia các gói thầu nêu trên.
–  Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ, ngày 04 tháng 5  đến trước 08 giờ, ngày 12 tháng  5 năm 2011 (trong giờ làm việc hành chính).
–  Địa  điểm Phát hành và nhận HSYC chào hàng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức, xã Đăkbukso, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 05013.507.466; 05012.469.330 . Fax: 05013.646.010.
E-mail:  Bvdktuyduc.daknong@gmail.com.
–  Hạn cuối nhận HS chào hàng:  09 giờ, ngày 12 tháng 5 năm 2011.
HS chào hàng sẽ được mở công khai vào 09 giờ, ngày 12 tháng 5 năm 2011 tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức – xã Đăkbukso, huyện Tuy Đức,  tỉnh Đăk Nông.

Nơi nhận:                                                                                                   GIÁM ĐỐC
– Sở Y tế (B/c);                                                                                    BS. ĐỖ NGỌC ẢNH
– Báo Đăk Nông;
– Lưu VT,D-CLS, TCHCTVBV.