Báo Hậu Giang Số 03 đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị.

Báo Hậu Giang Số 03 đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị. Thời gian bán HSMT từ: 7 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Báo Hậu Giang.
– Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị.
– Tên dự án: Trụ sở Báo Hậu Giang.
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ: 7 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Báo Hậu Giang.
– Địa chỉ: Số 03 đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
– Địa chỉ nhận HSDT: Báo Hậu Giang.
– Địa chỉ: Số 03 đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Ngân hàng hoặc bằng tiền mặt.
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2011, tại Báo Hậu Giang.
Báo Hậu Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Nơi nhận:                                                                     TỔNG BIÊN TẬP
Như trên;
Lưu.                                                                                     ( đã ký )

                   
                                                                                      LÊ VĂN TÔNG