Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị cho trạm y tế xã Liêng S’Rônh huyện Đam Rông

Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị cho trạm y tế xã Liêng S’Rônh huyện Đam Rông. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 07 tháng 6 năm 2011 đến ngày 14 tháng 6 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng
– Tên gói thầu: Thiết bị cho trạm y tế xã Liêng S’Rônh huyện Đam Rông
– Nguồn vốn: ADB và đối ứng của Việt Nam
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng (SG)
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 07 tháng 6 năm 2011 đến ngày 14 tháng 6 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: 41 Sương Nguyệt Anh, phường 9 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
– Điện thoại: 063.3540660 – Fax 063.3540660
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX): chậm nhất là trước 14 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2011 tại  văn phòng Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Số 41 Sương Nguyệt Anh, phường 9 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ 15 phút ngày 14 tháng 6 năm 2011, tại 41 Sương Nguyệt Anh, phường 9 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, KH.
GIÁM ĐỐC
 Hồ Quốc Thạnh