Viễn thông Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 5 “Trang trí nội thất, quảng bá nhận diện thương hiệu VNPT”

Viễn thông Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 5 “ Trang trí nội thất, quảng bá nhận diện thương hiệu VNPT ”. Thời gian bán HSMT: từ 8h00ngày 14/06/2011 đến trước 16h00 ngày 28/06/2011 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Viễn thông Đà Nẵng
– Tên gói thầu: Gói thầu số 5 “ Trang trí nội thất, quảng bá nhận diện thương hiệu VNPT ”
– Tên dự án: Nhà làm việc và Trung tâm điều hành Viễn thông TP Đà Nẵng
– Nguồn vốn: Vốn vay, tái đầu tư Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT: từ 8h00ngày 14/06/2011 đến trước 16h00 ngày 28/06/2011 (trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý dự án (tầng 1) Viễn thông Đà Nẵng, 38 Yên Bái – Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3817999 , 0511. 3821566  Fax: 0511.3829875
– Giá bán mỗi bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ
– Địa chỉ nhận HSDT:
+Văn phòng Viễn thông Đà Nẵng (tầng 6) nhà làm việc Viễn thông Đà Nẵng, địa chỉ 38 Yên Bái thành phố Đà nẵng
+ Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: trước  8h00 ngày 29/06/2011 tại Văn phòng Viễn thông Đà Nẵng (tầng 6) nhà làm việc Viễn thông Đà Nẵng, địa chỉ 38 Yên Bái thành phố Đà Nẵng.
– Bảo đảm dự thầu: 370.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 8h30 ngày 29/06/2011 tại Viễn thông Đà Nẵng, 38  Yên Bái – Đà Nẵng
Viễn thông Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                   
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, BQLDA.